Zpráva

Příloha 6 - Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Jsou to dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy a střediska výchovné péče.

1. Dětské domovy

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.

V MSK funguje celkem 23 dětských domovů. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 20 z nich, které jsou v rámci transformace postupně přebudovávány a rekonstruovány na zařízení rodinného typu.

V tab. 1 uvádíme počet dětských domovů (zřizovatel MSK + církev), jejich kapacitu a počet umístěných dětí. Meziroční lůžková kapacita v dětských domovech byla navýšena, ale počet umístěných dětí poklesl o 28.

Tab. 1 Počet dětských domovů, jejich kapacita a počet umístěných dětí v MSK
Školní rok Počet domovů Lůžková kapacita Počet dětí z toho
před zahájením PŠD* plnící PŠD* po ukončení PŠD*
2005/2006 21 820 740 53 472 215
2006/2007 21 839 712 54 444 214

*Povinná školní docházka

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

Tab. 2 Přehled adres a kontaktů dětských domovů v MSK
Zařízení Adresa Kontakty
Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové
Zřizovatel: Biskupství ostravsko - opavské
Okres: Frýdek-Místek
Lipová 222
Řepiště, Vratimov
739 32
tel.: 558 640 690
fax: 558 671 990
web: www.ddrepiste.cz
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Karviná
Horní Těrlicko 561
Těrlicko
735 42
tel.: 596 423 14
fax: 596 423 147
web: www.terlickodds.cz
Dětský domov se školou a základní škola
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Ostrava
Jeseninova 4
Ostrava-Kunčice
719 00
tel.: 596 237 365
fax: 596 237 059
Dětský domov a Školní jídelna Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Svobody 428
Horní Benešov
793 12
tel.: 554 748 058
fax: 554 748 058
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Lichnov 253
Lichnov
793 15
tel.: 554 643 289
fax: 554 643 289
web: www.ddlichnov.cz
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál
Milotice nad Opavou 27
Milotice nad Opavou
793 11
tel.: 554 718 120
fax: 554 718 120
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Čeladná 87
Čeladná
739 12
tel.: 558 684 411
web: ddceladna.nejendetem.cz
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Bruzovská 328
Frýdek-Místek
738 01
tel.: 558 435 600
fax: 558 435 600
Dětský domov a Školní jídelna Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Na Hrázi 2126
Frýdek-Místek
738 02
tel.: 558 412 412
fax: 558 638 283
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Čelakovského 1
Havířov - Podlesí
736 01
tel.: 596 411 212
fax: 596 410 023
web: www.ddhavirov.wz.cz
Dětský domov SRDCE a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Vydmuchov 10/1835
Karviná-Fryštát
733 01
tel.: 552 301 650
fax: 596 317 774
web: www.ddsrdce.cz
Dětský domov a Školní jídelna Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Revoluční 56
Nový Jičín
741 01
tel.: 556 706 115
Dětský domov a Školní jídelna,
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Nový Jičín
Masarykova 607
Příbor
742 58
tel.: 556 722 216
fax: 556 725 103
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
ČSA 718
Budišov nad Budišovkou
747 87
tel.: 556 305 136
fax: 556 303 129
web: www.ddbudisov.cz
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Melč 4
Melč
747 84
tel.: 556 309 231
fax: 556 309 231
web: web.quick.cz/dd.melc
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Rybí trh 14/171
Opava
746 01
tel.: 553 777 520
fax: 553 777 530
web: www.dd.opava.cz
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Radkov - Dubová 141
Radkov - Dubová
747 83
tel.: 556 309 063
fax: 556 309 063
web: www.domov.webz.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava
Reymontova 2a
Ostrava - Hrabová
720 00
tel.: 596 734 528
fax: 596 734 526
web: ddhrabova.logout.cz
Dětský domov a Školní jídelna Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava
Bukovanského 25
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
tel.: 596 242 598
fax: 596 241 065
Dětský domov a Školní jídelna
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava
Na Vizině 28
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00
tel.: 596 248 322
fax: 596 247 763
web: www.domov-vizina.cz
ZŠ a Dětský domov
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Okres.: Nový Jičín
Sborová 81
Fulnek 742 45
tel.: 556741277
Dětský domov
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Opavská 1
Velké Heraltice 747 75
tel.: 553 663 004
fax: 553 663 004
web: www.ddheraltice.cz
Dětský domov
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Michala 17
Vrbno pod Pradědem 793 26
tel.: 554 751 720
fax: 554 753 162
web: www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_seznam.html
http://rejskol.msmt.cz/

Z tab. 3 vyplývá, že se počet nově přijatých dětí do dětských domovů v MSK meziročně zvýšil o 6 dětí. Snížil se počet přijatých dětí ze základních škol a zvýšil se počet přijatých dětí ze SŠ a konzervatoří.

Tab. 3 Počet přijatých dětí do dětských domovů v MSK
Školní rok Nové přijetí* z toho
ze ZŠ ze SŠ a konzervatoří ostatní
2004/2005 184 128 4 52
2005/2006 190 137 8 45

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

Trvalé propouštění dětí do rodin nezaznamenalo větších změn. V meziročním porovnání došlo k poklesu počtu dětí, které odešli z dětských domovů o 10. Méně dětí bylo umístěno do pěstounské péče, což souvisí s věkovou skladbou dětí. Pozitivně lze hodnotit mírné zvýšení uskutečněných adopcí.

Tab. 4 Počet dětí, které opustili dětské domovy v MSK
Školní rok Odchody celkem v tom
uskutečněné adopce do pěstounské péče svěřenci propuštěni trvale svěřenci propuštěni podmínečně
2004/2005 210 0 34 172 3
2005/2006 200 2 20 172 2

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

2. Diagnostické ústavy

Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů.

V MSK fungují 2 diagnostické ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství. Celkový počet dětí umístěných v ústavech meziročně poklesl o 16 (viz tab. 5). V tab. 6 uvádíme přehled adres a kontaktů na diagnostické ústavy v MSK.

Tab. 5 Počet diagnostických ústavů v MSK
Školní rok Počet ústavů Lůžková kapacita Počet dětí z toho
před zahájením PŠD * plnící PŠD * po ukončení PŠD *
2005/2006 2 76 88 0 24 64
2006/2007 2 88 72 0 24 48

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

Tab. 6 Přehled adres a kontaktů diagnostických ústavů v MSK
Zařízení Adresa Kontakty
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Karviná
Bohumín - Šunychl 463
735 81
tel.:  596 013 034
fax: 596 015 791
web: www.ddu.cz
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Ostrava
Škrobálkova 16
Ostrava - Kunčičky
718 00
tel.: 596 237 196
fax: 596 237 166
web: www.dum-ostrava.cz

Zdroj: http://rejskol.msmt.cz/

Z údajů v tab. 7 vyplývá, že počet nově přijatých dětí poklesl meziročně o 25, počet rozmístěných dětí se zvýšil o 50. Rapidně se snížil počet přijatých dětí na základě žádosti rodičů či zákonných zástupců, a to z 25 na 3. Mírně se naopak zvýšil počet případů přijetí dětí na základě předběžného opatření. Ve školním roce 2005/2006 bylo dále rozmístěno do péče výchovných ústavů 94 dětí, do dětských domovů 25 dětí a do dětských domovů se školou 27 dětí.

Tab. 7 Počet nově přijatých dětí a jejich následné rozmístění
Školní rok Celkem přijaté děti V tom na základě Celkem rozmístěné děti V tom na základě z toho do
soudního rozhodnutí s výchovou ústavní soudního rozhodnutí s výchovou ochrannou předběžného opatření žádosti rodičů či zákonných zástupců komplexního vyšetření administrativního rozhodnutí výchovných ústavů dětských domovů dětských domovů se školou
2004/2005 245 82 13 125 25 324 162 162 84 49 21
2005/2006 220 76 10 131 3 374 179 195 94 25 27

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

3. Výchovné ústavy

Výchovný ústav je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální a zřizuje se odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou, popř. jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro děti.

V MSK jsou zřízeny 2 výchovné ústavy s lůžkovou kapacitou 108 dětí. V počtu přijatých dětí se projevil mírný meziroční nárůst o 3, z toho pouze jedno dítě plní PŠD (viz tab. 8). V tab. 9 uvádíme přehled adres a kontaktů na výchovné ústavy v MSK.

Tab. 8 Počet výchovných ústavů v MSK
Školní rok Počet výchovných ústavů Lůžková kapacita Počet dětí v tom
před zahájením PŠD plnící PŠD po ukončení PŠD
2005/2006 2 108 102 - 1 101
2006/2007 2 108 105 - 1 104

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

Tab. 9 Přehled adres a kontaktů výchovných ústavů v MSK
Zařízení Adresa Kontakty
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Nový Jičín
Divadelní 12
Nový Jičín
741 11
Tel.:  556 702 469
556 764 933
fax: 556 701 718
web: www.vumnj.edunet.cz
Výchovný ústav a školní jídelna
Zřizovatel: Ministerstvo školství
Okres: Ostrava
Slezská 23
Ostrava - Hrabůvka
700 30
tel.: 596 782 211
fax: (069/354129)
web: www.vum.cz

Zdroj: http://rejskol.msmt.cz/

Počet nově přijatých dětí do výchovných ústavů v MSK se meziročně nijak výrazně nezměnil, lůžková kapacita byla 100 % naplněna. Počet trvale propuštěných dětí z výchovných ústavů se procentuálně zvýšil o 6,5 %, tj. ze 74 dětí na 114 dětí. Počet dětí s podmínečným propuštěním se ve školním roce 2005/2006 snížil o 5 dětí.

Tab. 10 Nové přijetí a odchody z výchovných ústavů v MSK
Školní rok Nově přijatí Odchody z toho
uskutečněné adopce do pěstounské péče děti propuštěné trvale děti podmínečně propuštěné mimo zařízení
2004/2005 108 119 - - 74 9
2005/2006 107 118 - - 114 4

Zdroj: www.uiv.cz (informace platné k 31.12.2007)

4. Střediska výchovné péče

Střediska výchovné péče (dále jen střediska) jsou od r. 1991 součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí.

V MSK se nachází 1 středisko výchovné péče (SVP) s kapacitou 24 míst. Jeho zřizovatelem je MŠMT. V tab. 11 uvádíme adresu, kontakty a kapacitu SVP v MSK. V tab. 12 uvádíme místa, kde dané SVP poskytuje vzdělávání nebo školní služby.

Tab. 11 Přehled středisek výchovné péče v MSK
Název zařízení, jehož je SVP součástí Adresa zařízení Adresa SVP Kapacita SVP
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a jídelna Škrobálkova 16,
Ostrava-Kunčičky 718 00
Antošovická 258,
Ostrava-Koblov 711 00
24 míst
Tab. 12 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Ulice Telefon Typ oddělení
(AO – ambulantní odd.,
IO – internátní odd.)
Antošovická 258, Ostrava – Koblov, 711 00 596 239 202 AO + IO
Vydmuchov 10, Karviná – Fryštát, 733 01 596 323 915 AO
Hradecká 16, Opava, 746 01 553 713 065 AO
28. října 1885, Frýdek-Místek, 738 02 558 647 276 AO
Krnovská 9, Bruntál, 792 01 554 716 712 AO
Žižkova 1, Krnov, 704 01 554 617 295 AO

Zdroj: http://rejskol.msmt.cz/
http://founder.uiv.cz/registr/vybskolr.asp
http://www.ippp.cz/kontakty/svp/html/svp-summer04.htm

Další instituce zabezpečující sociálně právní ochranu dětí

1. Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

V Moravskoslezském kraji se nachází zařízení tohoto typu v každém z jeho 6 okresních měst (viz tab. 12).

Tab. 12 Pedagogicko-psychologické poradny v MSK
Název odborného zařízení Ulice Město PSČ Kontakt
Pedagogicko-psychologická poradna Kpt. Vajdy 1 Ostrava-Zábřeh 700 30 596 746 770
Pedagogicko-psychologická poradna Rybí trh 7-8 Opava 746 01 553 622 768
Pedagogicko-psychologická poradna Palackého 130 Frýdek-Místek 738 02 558 432 087
Pedagogicko-psychologická poradna Krnovská 9 Bruntál 792 01 554 717 737
Pedagogicko-psychologická poradna Víta Nejedlého 591 Karviná-Ráj 734 01 596 311 996
Pedagogicko-psychologická poradna Žižkova 3 Nový Jičín 741 01 556 707 835

Zdroj: http://rejskol.msmt.cz/

2. Nízkoprahová zařízení v MSK

Viz příloha 4 – Přehled poskytovatelů služeb sociální prevence v MSK (tab. 7)

frame-scrollup