Jste zde: Veřejná správa Podnikání Listárna

Vážení občané,
uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text.

Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.

Výsledek hledání v listárně:
autodoprava nad 3500kg - dotaz č. 497
Dotaz: (vložen dne: 03.01.2009)
Dobrý den,chtěl bych začít podnikat v nákladní vnitrostátní dopravě s vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.Jaké musim splňovat podmínky,abych získal živnostenský list a koncesi.Jsem vyučený v černém řemesle a myslim si že koncesi nezískám, ale můj otec má maturitní vysvědčení.Proto Vás prosím o radu,jak postupovat,abych mohl provozovat autodopravu.Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 12.01.2009)
Dobrý den,

k získání koncese k provozování živnosti Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, je nutno splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i odbornou způsobilost.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám. Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. (Bližší informace lze získat na dboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu, tel. č. 595 622 681 paní Odstrčilová).
Nesplňuje-li podnikatel odbornou způsobilost (což je Váš případ), má možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Žádost o udělení koncese lze podat u kterékoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Současně upozorňujeme, že budete muset prokázat finanční způsobilost. Podmínky ke způsobu prokázní finanční způsobilosti naleznete na webových stránkách
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/dop_05.wnv.html. Bližší informace rovněž získáte na výše uvedeném telefonním čísle.


Věra Káňová
založení firmy - dotaz č. 465
Dotaz: (vložen dne: 05.08.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,když chtějí dvě osoby založit firmu,např.autodopravu a oba žádají o koncesi nad 3,5t,musí oba splňovat finanční způsobilost? I když budou vystupovat pod firemním jménem jako jedna osoba,nebo stačí,aby každý složil polovinu peněz?
Odpověď: (vložena dne: 12.08.2008)
Dobrý den,

k Vašemu, ne zcela přesnému dotazu obecně sdělujeme, že obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Hodláte-li tedy skutečně založit obchodní společnost (firmu), živnostenské oprávnění se pak vyřizuje na předmětnou firmu, nikoliv na fyzické osoby, které firmu založily. Rovněž tak finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazuje dopravce (firma), t.j. ten, komu bude, nebo byla koncese udělena.

V případě, že hodláte uzavřít smlouvu o sdružení (nikoliv firmu), doporučujeme Vaší pozornosti § 829 a násl. občanského zákoníku. Jednotliví členové sdružení při provozování živnosti jsou povinni dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Zdůrazňujeme, že sdružení podle § 829 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu a nemůže tak být subjektem oprávněným podnikat v režimu citovaného zákona. Živnost zde může provozovat pouze ten, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazují dopravci (fyzické osoby), t.j. ti, kterým byla koncese udělena.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Informace k finanční způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. číslo 595 622 681 (paní Odstrčilová).

Věra Káňová
Získání koncese pro autodopravu - dotaz č. 447
Dotaz: (vložen dne: 13.06.2008)
Dobrý den, mám menší nesrovnalosti se zákonem 111/1994 sb. a to konkrétně s §6 . Chci si podat žádost o koncesi mám maturitu v oboru Dopravní provoz na Střední průmyslové škole dopravní,ale k mému překvapení se ke mě donesla zpráva že odbornu způsobilost nesplňuji? Kdo posuzuje to zda ji splňuji nebo ne a kam se případně mohu odvolat pokud se domnívám že odborná způsobilost je v mém případě splňěna minimálně z větší části.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2008)
Dobrý den,

jelikož neuvádíte, o jaký druh dopravy hodláte požádat, můžeme pouze obecně uvést, že odbornou způsobilost
v dopravě, spočívající ve vzdělání doloženou uvedeným maturitním vysvědčením, splňujete.

Od 1.7.2008 dochází zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ( článek VI) ke změnám
znění ustanovení § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Po tomto datu již nebude možné nahradit osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z oblasti dopravy.

Zdeńka Janků

Autodoprava - dotaz č. 401
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2008)
Dobrý den
potřebuju se zeptat jsem vyučený autoelektrikář a chtěl bych si založit autodopravu obracím se na vás jestli můžu provozovat toto podníkání a kolik můžu mít zaměstnanců?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 12.05.2008)
Dobrý den,

živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. K přesnému zodpovězení Vašeho dotazu by bylo zapotřebí znát další informace ke způsobu provozování této činnosti jako např., zda jde o dopravu nákladní či osobní, v případě nákladní dopravy je nutno znát celkovou hmotnost vozidel, kterými bude silniční motorová doprava zajišťována, zda se bude jednat o vnitrostátní či mezinárodní dopravu. Doporučujeme Vám proto obrátit se s konkrétními údaji přímo na příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců.

Věra Káňová


GARANT - dotaz č. 253
Dotaz: (vložen dne: 07.09.2007)
Dobrý den,
firma u které pracuji rozšiřuje podnikání o autodopravu (2 nákl.auta do 7 tun)a potřebuje odpovědného zástupce.
Jaká jsou práva a povinnosti garanta a na jakou dobu se garance provádí.
Děkuji za odpověď.
Beck Ladislav
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den pane Becku,

k Vašemu dotazu sděluji, že odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.
Odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu, přičemž zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat o vztah pracovně-právní, ale i o občansko-právní či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. S ohledem na výše uvedené Váš dotaz týkající se doby vykonávání funkce odpovědného nelze zodpovědět.

Podrobnější informace k odpovědnému zástupci lze nalézt na naší WEB stránce - Informace krajského živnostenského úřadu podnikatelům (Základní povinnosti podnikatele), nebo získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová
Dotaz - dotaz č. 190
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2007)
Dobrý den. Podnikám v oboru dovozu automobilů. Tyto mnou koupená vozidla si dovážím na vlastním nákladním automobilu.Automobily nakupuji ve Francii a projíždím přes Německo. Musím vlastnit koncesi na mezinárodní autodopravu když si tato vozidla vozím pro svou firmu za ůčelem prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.05.2007)
Dobrý den,

silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, tzn. že pokud si zajišťujete sám dovoz aut pro vlastní potřebu není koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" nutná.

Daniela Hlubkovázřizení autodopravy - dotaz č. 182
Dotaz: (vložen dne: 29.04.2007)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat co vše je zapotřebí(dokumenty,licence,povolení...) abych si mohl založit vlastní autodopravu(mezinárodní s auty do 3,5 tun)Děkuji. L.H.
Odpověď: (vložena dne: 30.04.2007)
Dobrý den,

odpověď na svůj dotaz naleznete v naší listárně pod číslem 99.

Při provozování silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti není zapotřebí eurolicence.

Pro Vaši informaci sděluji, že informačním zdrojem monitorujícím legislativní podmínky i aktuální situaci na evropských silnicích, včetně komplexní služby umožňující podnikání v tomto oboru, pro své členy i veřejnost, poskytuje Sdružení ČESMAD Bohemia, Region Ostrava, Kafkova 8 702 00 Ostrava, tel. 596 618 928 , e-mail adresa ostrava@cesmad-bohemia.cz ,


Věra Káňová

Koncese na autodopravu - dotaz č. 137
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2007)
Dobrý den. Naše firma rozváží své výrobky vlastními nákladními vozidly. Při kontrole pracovníky Celního úřadu nám bylo vytýkáno ,že nemáme koncesní listinu. Odběratelé nám za dopravu neplatí. Musíme požádat o koncesi? Děkuji Beneš J.
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den pane Beneši,

K Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vaší firmou a odběratelem Vašich výrobků nevzniká závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat za úplatu, v tomto případě koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" není nutná.

Věra Káňová
Příležitostná doprava?? - dotaz č. 133
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2007)
Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Naše firma nemá koncesi na autodopravu. Nákladní automobily používáme jen pro vlastní potřebu/rozvoz vlastních výrobků/. Je možné v omezeném množství fakturovat dopravu jiné firmě - pokud tato činnost není hlavním zdrojem našich příjmů? Děkuji za odpověd. Macáková
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den paní Macáková,

k Vašemu dotazu sděluji, že pro posouzení, zda je určitá činnost živností, není podstatné zda je tato hlavním zdrojem příjmů či nikoliv, nýbrž je to naplnění znaků ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vaší a jinou firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat, dojde tím k naplnění ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese.
Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní", získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam.).

Věra Káňová
PODNIKÁNÍ V AUTODOPRAVĚ - dotaz č. 101
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2006)
Dobrý den,
je možné být zaměstnancem u jedné firmy a zároveň začít podnikat v autodopravě. Jak jsem četl příspěvky níže, je nutné zažádat o koncesní listinu. Při tomto druhu podnikání se nemusí prokazovat praxe nebo skládat zkoušky?
Pokud by se jednalo o autodopravu ve smyslu odvoz odpadu a sutě, platí stejné podmínky jako u doravy materiálu? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2006)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste blíže neuvedl své zaměstnání, upozorňuji Vás na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007), který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Podle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnvatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel. Tato se, mimo jiné, člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti (splnění odborné způsobilosti není vyžadováno), a dopravu provozovanou vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti (musí být splněna odborná způsobilost). Jednotlivé druhy silniční motorové dopravy upravuje zák. č. 111/1994 Sb., o silniční motorové dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož ve svém dotazu zmiňujete i přepravu odpadu blíže nespecifikovaného, upozorňuji, že pro přepravu odpadu kvalifikovaného jako nebezpečný odpad je pak zapotřebí další živnostenské oprávnění, a to "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady" (byť se jednalo pouze o přepravu nebezpečného odpadu).

Bližší informace k výše uvedené problematice Vám podá, kterýkoliv obecní živnostenský úřad, viz zveřejněný seznam. Současně odkazuji na odpověď č. 99, 100.

Věra Káňová
Koncesní lisina nebo živnostenský list ještě jednou. - dotaz č. 92
Dotaz: (vložen dne: 22.11.2006)
Vážená paní Kaminská,
předem Vám děkuji za odpověď, nicméně někdo mi tvrdí, že na tuto činnost stačí jen živnostenský list, jedná se prý o zprostředkování obchodu a služeb a tato činnost nespadá do koncesních živností.O případ, který uvádíte Vy by se jenalo prý např. kdybych měla více aut, nebo zaměst. ještě nějakou osobu , že by se jednalo o autodopravu. Pokud se můžete k tomu ještě vyjádřit, mockrát děkuji. Každopádně asi bude nejlepší navštívit příslušný ŽÚ. Ještě jednou děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 25.11.2006)
Dobrý den,

jak sama uvádíte máte vlastní dodávku, kterou budete převážet zboží pro konkrétní firmy. Pokud mezi Vámi a firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava zboží, dojde tím k naplnění ust. § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě"), tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě, lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese "Silniční motorová doprava nákladní", jak jsem již napsala v předchozí odpovědi. K již uvedenému doplňuji, že povinnost mít v daném případě uvedenou koncesi, není zákonem o silniční dopravě limitována počtem vozidel ani zaměstnanců. Závěrem doporučuji nahlédnout do obsahové náplně živnosti koncesované "Silniční motorová doprava nákladní", která je uvedena v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností - viz. Příloha č.3. V tomto nařízení vlády v Příloze č. 4 rovněž najdete pod číslem oboru 72 obsahovou náplň Vámi uváděné živnosti "Zprostředkování obchodu a služeb". Znění citovaného nařízení je uvedeno na http://www.mpo.cz/dokument699.html

Hana Kaminská