Jste zde: Veřejná správa Územní plánování Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná

Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná (ÚPN VÚC Ostrava - Karviná)

Pořizovatel: Moravskoslezský kraj
Projektant: Ing. arch. Petr Gajdušek, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Schvalující orgán: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, schváleno usnesením č. 15/1322/1 ze dne 21. 12. 2006
Řešené území: ÚPN VÚC Ostrava - Karviná řeší správní území okresů Ostrava a Karviná o celkové rozloze 561 km2.

OBSAH DOKUMENTU (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

1. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

TEXT - PRVNÍ ČÁST

A. Základní údaje (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
(hlavní cíle řešení, vyhodnocení splnění zadání a souborného stanoviska)

TEXT - DRUHÁ ČÁST

B. Řešení územního plánu (část a.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část b.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část c.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část d.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část e.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část f.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část g.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část h.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část i.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část j.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část k.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
B. Řešení územního plánu (část l.) (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

TEXT - TŘETÍ ČÁST

C. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
TABULKA ZÁBORU ZPF (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

2. ZÁVAZNÁ ČÁST

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OSTRAVA - KARVINÁ (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

3. GRAFICKÁ ČÁST

4. POSOUZENÍ KONCEPCE ÚPN VÚC OSTRAVA – KARVINÁ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Textová část

Titulní list (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Obsah, úvod, základní údaje o projektu, komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Popis životního prostředí pravděpodobně ovlivněného (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Řešené veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Dopravní stavby (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Vodohospodářské stavby (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Energetika (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Závěr (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

4.2 Textová část – doplněk

Text (Dokument ke stažení ve formátu PDF)
Tabulky (Dokument ke stažení ve formátu PDF)

4.3 Grafická část